Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WOONDESIGN ZIJN AFHANKELIJK VAN DE CONTEXT B2C & B2B 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

TITEL A. ALGEMEEN:

ARTIKEL 1. DEFINITIES:

Hierna vermelde begrippen dienen in de algemene voorwaarden als volgt te worden verstaan:

 • Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Consument, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • ‘Overeenkomst’: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Woondesign en een Consument, ongeacht de wijze waarop die tot stand komt, waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken.
 • Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.
 • ‘Website’: https://www.woondesign.be/ en alle bijbehorende subdomeinen.
 • ‘Woondesign’: WOONDESIGN BV, met zetel te Stationsstraat 33, 8900 Ieper en met ondernemingsnummer 0740.471.472.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED:

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen Woondesign en de Consument. De Consument aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door ontvangst en (redelijke mogelijkheid tot) kennisname ervan.

Een uitdrukkelijke afwijking van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van een Overeenkomst tussen de Consument en Woondesign die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd.

Indien de Consument een Overeenkomst afsluit met Woondesign via de Website zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen van TITEL A van deze Algemene Voorwaarden, eveneens de bepalingen van TITEL B hieronder van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid in de toepassing van bepalingen van de TITEL A en TITEL B, heeft de toepassing van deze laatste voorrang.

ARTIKEL 3. PLAATSING EN MONTAGE VAN PRODUCTEN:

De plaatsing en de montage binnen huizen of appartementen van Producten zijn altijd op risico van de Consument, behoudens indien de montage en plaatsing onderdeel zou uitmaken van de dienstverlening door Woondesign.

Wanneer de Consument beroep wenst te doen op de levering- en/of montagediensten van Woondesign (of diens onderaannemers), zal de Consument Woondesign alle relevante informatie bezorgen die Woondesign nodig heeft om deze diensten te kunnen uitvoeren zo onder meer: de (voor)deurgrootte en gangbreedtes van de woning, de ruimtes en verdieping waar de Producten dienen te worden gemonteerd, etc. Woondesign kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor gebrekkige informatie hieromtrent. De plaatsers van Woondesign hebben geen enkele toelating om de Producten langs de buitenzijde van het huis of appartementsgebouw naar boven te brengen. Indien de Producten niet binnen kunnen of niet kunnen geïnstalleerd worden langs de binnenkant van het huis of appartement, zullen ze afgezet worden op de gelijkvloers. Alle bijkomende kosten hieromtrent zijn ten laste van de Consument. In geen geval kan Woondesign aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de Producten niet binnen kunnen.

ARTIKEL 4. PLAATSING, WIJZIGING EN ANNULATIE VAN BESTELLING

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake herroeping, zal Woondesign bij annulatie door de Consument van een reeds geplaatste bestelling, recht hebben op een schadevergoeding van 30% van de koopprijs van het Product, onverminderd het recht van Woondesign om alsnog de uitvoering van de Overeenkomst te vorderen. De schadevergoeding zal desgevallend worden verrekend met het reeds betaalde voorschot van de bestelling. Indien de Consument de modaliteiten van zijn reeds geplaatste bestelling wil veranderen (o.a. levertermijn, leveradres,…) (en dit enkel na goedkeuring van Woondesign) kan er een administratieve kostenvergoeding aangerekend worden.

Iedere Consument verbindt er zich toe de Producten niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Woondesign behoudt zich het recht voor om bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of onderneming te weigeren.

ARTIKEL 5. PRIJS

De vermelde prijs omvat alle kosten en belastingen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Zo zijn eventuele leveringskosten of kosten voor bijkomende diensten of andere facultatieve supplementen in principe niet inbegrepen in de aangeduide prijs, tenzij anders vermeld.

Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Woondesign worden gecorrigeerd.

Woondesign heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen uiterlijk vóór sluiten van de Overeenkomst. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze aan de Consument worden aangerekend. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Eenmaal de bestelling geplaatst is, kan de aangeduide prijs niet meer aangepast worden aan een
eventuele promotie (= prijsdaling) of prijsstijging van dit Product volgend op de datum van de bestelling, behoudens in geval van een objectieve prijsstijging buiten de wil van Woondesign, zoals hierna bepaald.

Indien tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en levering van de Producten Woondesign bewijst dat de kosten verbonden aan de productie, distributie en/of levering van de Producten zijn gestegen met minstens 10%, in gevolge waardoor de overeengekomen prijs voor de Producten niet langer te verantwoorden is, en deze stijging in kosten buiten de wil van Woondesign heeft plaatsgevonden, dan verbinden partijen zich om met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk tot billijke aanpassing van de Overeenkomst te komen. Indien geen akkoord kan worden bereikt, zal Woondesign het recht hebben af te zien van de verkoop van de Producten, zonder daarvoor enige vergoeding te zijn verschuldigd.

ARTIKEL 6. LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN

Indien geen leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn 30 dagen vanaf het sluiten van de Overeenkomst. De gekozen leveringsmethode kan de leveringstermijn beïnvloeden.

De leveringstermijn bij verkoop op afbetaling of financiering via een financieringsinstelling begint evenwel maar te lopen vanaf de datum vanaf de goedkeuring van het financieringscontract dat de Consument bij de financieringsinstelling afsluit.

Levert Woondesign de Producten niet ten laatste op de uiterste leveringsdatum, dan kan de Consument per aangetekend schrijven de uitvoering van de Overeenkomst eisen binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Woondesign de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen.

Indien Woondesign zou geweigerd hebben de Producten te leveren of indien de levertermijn essentieel is of wanneer de Consument voor de sluiting van de Overeenkomst Woondesign  ervan in kennis heeft gesteld dat de levering uiterlijk op een bepaalde datum essentieel is, dient geen aanvullende termijn te worden toegestaan. De Consument heeft in dat geval het recht om de afgesloten Overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft de Consument het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde Producten.

Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de Consument wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan Woondesign een bijkomend voorschot eisen om haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewarings- en stallingskosten zullen worden doorgerekend aan de Consument bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5% van de prijs van het Product per maand voor de stallingskosten, verhoogd met een forfaitair bedrag van € 35 voor de verplaatsings- en loonkosten om het Product naar de opslagplaatsen te vervoeren.

ARTIKEL 7 PLAATS VAN LEVERING

 

De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen,
dan geschiedt zij op het adres van de Consument.

ARTIKEL 8. KWALITEIT, GEBREKEN EN GARANTIE

Artikel 8.1. Wettelijke Garantie van Consument:

Elke Consument heeft deze overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen terzake, recht op een wettelijke garantie van twee jaar voor elk defect of gebrek aan conformiteit van een door de Consument aangekocht consumptiegoed dat zich binnen deze termijn zou manifesteren, een en ander zoals bepaald in artikel 1649bis e.v. (oud) BW. Elk gebrek dient uiterlijk twee maanden na vaststelling ervan door de Consument te worden gemeld aan Woondesign.

Artikel 8.2. Verhaalmiddelen

Indien er sprake is van een gebrek heeft de Consument de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging. Woondesign kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op onder meer:

- de waarde die het Product zonder het gebrek zou hebben;

- de omvang van het gebrek;

- de vraag of een alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de Consument.

De Consument heeft recht op prijsvermindering of ontbinding, als herstelling of vervanging niet mogelijk is of
als Woondesign ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn.

In geval van prijsvermindering of ontbinding zal elke terugbetaling aan de Consument worden verminderd rekening houdende met het conforme gebruik dat de Consument van het Product heeft gehad sinds de levering ervan.

Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de Consument de ontbinding niet vragen.

Artikel 8.3. Overige bepalingen inzake gebreken en garantie

Na het constateren van enig gebrek is de Consument verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten. Losmaken, bewerken, verwerken, inbouwen, verhandelen, wijzigen of herstellen van de Producten door de Consument wordt op dat moment eveneens uitdrukkelijk verboden.

Er is geen sprake van een gebrek in de zin van dit artikel 8 wanneer die is ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik in strijd met doel waarvoor het Product ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik of slecht onderhoud, normale slijtage aan het Product door gebruik gelet op de aard en/of kwaliteit, alsook wanneer de Consument het gebrek kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de Overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de Consument geleverd.

Worden voor de toepassing van dit artikel 8 evenmin als gebrek beschouwd: verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken’ van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Inzake LED-lampen wordt, voor de toepassing van dit artikel 8, onder meer het volgende als abnormaal of incorrect gebruik beschouwd, zonder dat dit een limitatieve opsomming is:

 1. LED-lampen die niet dimbaar zijn toch op een dimmer installatie aansluiten, ook al worden ze niet gedimd;
 2. LED-lampen op een volledig gesloten armatuur monteren (zonder enige verluchting en/of koeling);
 3. LED-lampen op 12 volt op een verkeerde of geen LED-transformator aansluiten;
 4. LED-lampen verkeerd aansluiten op het stroomnet of transformator of door middel van eender welke kortsluiting;
 5. LED-lampen voor binnen ook buitenhuis aansluiten.

 

ARTIKEL 9 . EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs van de Producten.

Wanneer de Producten worden opgestuurd naar de Consument blijft het risico van verlies of beschadiging bij Woondesign tot de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de
Producten in zijn bezit heeft gekregen. Gebeurt de levering door een vervoerder die de Consument zelf
heeft gekozen en aangesteld, dan gaat het risico over op de Consument bij levering aan de vervoerder.

Wanneer de Producten door de Consument worden afgehaald, gaat het risico over bij overdracht van de Producten aan de Consument.

ARTIKEL 10. BETALING

De betaling van de Producten geschiedt contant bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk
afwijkende vermelding op de bestelbon, factuur of enig ander document. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 8% per jaar, tot de dag van volledige betaling van alle door de Consument verschuldigde sommen.

Bij niet-betaling op de vervaldag van de prijs voor de Producten, stuurt Woondesign een eerste betalingsherinnering of ingebrekestelling aan de Consument, waarbij aan de Consument een bijkomende betaaltermijn van 14 dagen wordt toegestaan, die ingaat op de derde werkdag na verzending van deze eerste herinnering per brief dan wel de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering per e-mail aan de Consument werd verzonden. Deze eerste ingebrekestelling of betalingsherinnering is kosteloos, voor elke betalingsherinnering of ingebrekestelling die na de eerste wordt verzonden, rekent Woondesign een forfaitaire administratieve kost aan van 7,50 euro, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na de eerste ingebrekestelling of betalingsherinnering van rechtswege:

 1. een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt:
  1. 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager of gelijk is aan 150,00 euro;
  2. 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is;
  3. 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500,00 euro;
 2. verwijlintresten verschuldigd zijn, gelijk aan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunt bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand van handelstransacties, te berekenen op de nog te betalen som vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de Consument is verzonden.

Dit alles onverminderd het recht van Woondesign om de werkelijk door Woondesign geleden schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen.

Dezelfde schadebedingen zijn van toepassing indien Woondesign een geldsom verschuldigd zou zijn aan een Consument.

Woondesign heeft tevens het recht om, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, waarborg tot betaling van de Consument te eisen. Gebrek aan tijdige waarborg geeft Woondesign het recht om haar verbintenissen op te schorten totdat de Consument de gevraagde waarborg heeft gesteld.

ARTIKEL 11. FINANCIERING

Ingeval de Consument voor de aankoop van Producten op een krediet dient beroep te doen, dat via de tussenkomst van Woondesign tot stand zou komen, zal hiervan melding gemaakt worden op de bestelbon. Indien zo’n krediet niet kan worden verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de Consument recht op de terugbetaling van het gebeurlijk betaalde voorschot.

ARTIKEL 12. SCHADEVERGOEDINGEN

Elke partij die de Overeenkomst verbreekt of de Producten niet in ontvangst neemt of de Producten niet levert, is verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden aan de andere schadelijdende partij.

Woondesign, alsook haar aangestelden en/of lasthebbers, is niet aansprakelijk voor eventuele (lichte) fouten, behoudens in geval van haar opzet of grove fout.

Behoudens ingeval Woondesign instaat voor de plaatsing van de Producten, is de Consument verantwoordelijk voor de plaatsing en het correct gebruik en toepassing van de Producten conform de geldende regels van de kunst en goed vakmanschap. De Consument verbindt zich ertoe om de gebruiksaanwijzingen te volgen, indien deze aanwezig zijn.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

Woondesign is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle (overmacht), waaronder begrepen maar niet uitsluitend: natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Woondesign, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

ARTIKEL 14. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle Overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied waar de zetel van Woondesign is gevestigd.

In geval van klachten kan u ons bereiken via volgende contactgegevens:

Ingeval van verkoop via internet of via een onlinemarktplaats heeft een Consument steeds de mogelijkheid om eventuele geschillen of klachten te melden en laten beslechten via het Online Dispute Resolution-platform via volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL. Voor de toepassing van voormeld platform kan u volgend e-mailadres van Woondesign gebruiken: info@woondesign.be.

ARTIKEL 15. PRIVACYBELEID

Woondesign en de Consument leven alle wettelijke verplichtingen na, dus ook de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679 - hierna GDPR) wanneer ze persoonsgegevens verwerken.
Woondesign en de Consument erkennen en aanvaarden dat het privacybeleid dat beschikbaar is op de
Website van toepassing is.

ARTIKEL 16. VARIA

Woondesign kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst zullen van toepassing zijn op de relatie tussen de Consument en Woondesign.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie.

 

TITEL B. AANKOPEN ONLINE (WEBSHOP)

ARTIKEL 17. INFORMATIE OP DE WEBSITE

Woondesign besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen op haar Website van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen en montageplannen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals kleur, formaat, gewicht en andere karakteristieken, kunnen bij levering mogelijks verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

Ieder aanbod op onze Website is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de Consument om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Woondesign ten aanzien van de Consument. Het Product is bovendien slechts beschikbaar zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 18. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de orderbevestiging heeft ontvangen van een bestelling geplaatst via de Website, ontvangen op het door de Consument opgegeven e-mailadres.

Indien de Consument onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Woondesign het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang zij niet de juiste gegevens van de Consument heeft ontvangen.

Woondesign kan te allen tijde beslissen om geen bevestigingsmail te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het order te weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Woondesign de Consument hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien Woondesign het order weigert of de Consument niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Consument heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

ARTIKEL 19. PRIJSOPGAVE

Alle prijzen op de Website zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Andere (buitenlandse) taksen worden later in het bestelproces verrekend. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (vb. kosten ingevolge gebruikte betaalmethode) zijn niet inbegrepen in de individuele prijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aan de Consument medegedeeld tijdens het bestelproces.

 

 

ARTIKEL 20. BETALING

Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Consument geplaatst wordt. Woondesign is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethodes, en deze kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, Carte Bleue, Ideal, Paypal, American Express en bankoverschrijving.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Woondesign is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.

Woondesign neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de online transacties met de Consument te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om de online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd. Dit kan de Consument tijdens het bestelproces aangeven.

ARTIKEL 21. LEVERING:

Woondesign biedt de Consument momenteel de mogelijkheid om de Producten zelf af te halen of te laten leveren. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder indien deze onder de verantwoordelijkheid van Woondesign valt. Gelieve er rekening mee te houden dat dit meerdere dagen in beslag kan nemen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Consument zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering zoals werd afgesproken met de Consument, onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Consument of de door Consument aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Consument.

Leveringstermijnen opgegeven door Woondesign zijn louter indicatief en houden een middelenverbintenis van Woondesign in. Indien levering binnen de opgegeven leveringstermijn, dan wel binnen de 30 werkdagen indien geen specifieke leveringstermijn is opgegeven, niet of niet meer mogelijk is, door het niet op voorraad of leverbaar zijn van het Product, of een bestelling kan niet worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument binnen de 30 werkdagen na plaatsen van de bestelling bericht vanwege Woondesign, en heeft de Consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

ARTIKEL 22. HERROEPINGSRECHT:

Elke Consument heeft overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt. Indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat deze termijn in de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Woondesign (Woondesign BV – Stationsstraat 33, 8900 Ieper)  via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie bijlage), maar is hiertoe niet verplicht. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht per e-mail, zal Woondesign de Consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de Consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die deze tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen er aan de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Woondesign mag wachten met terugbetaling tot zij de Producten heeft teruggekregen, of de Consument heeft aangetoond dat deze de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Consument dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de Overeenkomst te herroepen aan Woondesign heeft medegedeeld, aan Woondesign terug te zenden of te overhandigen. De Consument is op tijd als deze de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Consument.

Het Product dient in zijn originele staat en samen met de originele verpakking geretourneerd te worden. Het niet zorgvuldig omspringen met Producten en verpakking kan in voorkomend geval vergoeding van de effectieve schade veroorzaken. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de Producten vast te stellen.

De Consument heeft evenwel geen herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht), zoals onder meer diverse design- en meubelartikelen en bijhorende accessoires voor deze (design)artikelen, die op vraag van de Consument werden samengesteld of aangepast;
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan [hier moet de onderneming, haar naam, adres en e‐mailadres invullen] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

 1. Definities
 • ‘Klant’: iedere persoon die een Overeenkomst aangaat of de intentie heeft een Overeenkomst aan te gaan met WOONDESIGN.
 • ‘Overeenkomst’: iedere Overeenkomst tussen WOONDESIGN en een Klant, ongeacht de wijze waarop die tot stand komt.
 • ‘Producten’: alle goederen en diensten die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.
 • ‘WOONDESIGN’: WOONDESIGN BV, met zetel te Stationsstraat 33, 8900 Ieper en met ondernemingsnummer 0740.471.472.
 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle voorstellen, offertes en Overeenkomsten, leveringen, Producten, en facturen uitgaande van WOONDESIGN. Individuele, uitdrukkelijke afwijkende bepalingen in de Overeenkomst gaan voor op deze algemene voorwaarden. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige algemene voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. De Klant en WOONDESIGN verbinden zich ertoe om ingeval van nietigheid, ongeldigheid, niet tegenstelbaarheid en/of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden te goeder trouw te onderhandelen teneinde de bewuste bepaling te vervangen door een geldige, tegenstelbare en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van de Klant en WOONDESIGN. WOONDESIGN behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande Overeenkomsten. De algemene voorwaarden van voorgaande aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

De algemene voorwaarden van de klant worden expliciet uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze door het aangaan van een overeenkomst met WOONDESIGN BV, ook naar de toekomst toe, behoudens tegenbewijs.

 1. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege WOONDESIGN waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. WOONDESIGN kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. WOONDESIGN heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van WOONDESIGN is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de Klant een de website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van WOONDESIGN is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de Klant over haar producten en activiteiten. WOONDESIGN heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. WOONDESIGN kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Klanten en andere gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

 1. Aanbiedingen en offertes

De offertes zijn enkel geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. WOONDESIGN is slechts door de offerte gebonden indien de offerte door de Klant binnen de dertig dagen schriftelijk wordt aanvaard. Wijzigingen aangebracht in de offertes zijn slechts geldig indien deze door WOONDESIGN schriftelijk zijn aanvaard.

Alle prijzen van Producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief 21% BTW. Transportkosten, taksen en andere heffingen kunnen eventueel verschuldigd zijn, en zijn in principe niet inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet schriftelijk overeengekomen is. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door WOONDESIGN worden gecorrigeerd. WOONDESIGN kan op elk moment vóór het sluiten van de Overeenkomst de prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WOONDESIGN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan WOONDESIGN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan WOONDESIGN zijn verstrekt, heeft WOONDESIGN het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

 1. Levering en uitvoering Overeenkomst

De levering van de Producten gebeurt op het door de Klant opgegeven adres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt, tenzij aldus uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een redelijke vertraging bij de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle door de Klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van WOONDESIGN en kunnen met alle middelen bewezen worden.

WOONDESIGN neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden of overmacht.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist heeft WOONDESIGN het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Indien door WOONDESIGN of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht bij de Klant of op een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten.

WOONDESIGN is wat betreft het leveren van diensten slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 1. Betalingen

Alle facturen zijn op de vervaldag of, bij gebrek aan een vervaldag, binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, contant betaalbaar op het adres van de zetel van WOONDESIGN. De overhandiging van een cheque geldt pas als betaling vanaf de definitieve ontvangst van de gelden op de bankrekening van WOONDESIGN. Het wisselkoersrisico is ten laste van de Klant.

Indien de factuur op verzoek van de Klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de Klant hoofdelijk en solidair met deze derde gehouden ten opzichte van WOONDESIGN tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Gedeeltelijke facturatie kan opgemaakt worden naargelang de levering van prestaties.

De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een protest per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, aan de Klant een nalatigheidsintrest aangerekend aan de wettelijke interest overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De nalatigheidsintresten worden gerekend vanaf de dag na de vervaldag van de factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de Vennootschap zich het recht voor, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijftig euro (€ 150,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bij niet-betaling of niet-tijdige betaling van een factuur worden alle andere verschuldigde betalingen, ook nog niet vervallen facturen, onmiddellijk van rechtswege opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag of niet-naleving van enige andere contractuele verplichting, of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling of enig andere indicatie van onvermogen van de Klant, behoudt WOONDESIGN zich het recht voor om alle leveringen op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. WOONDESIGN behoudt zich dan tevens het recht voor om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, middels een ter post aangetekende brief. De Overeenkomst dient als ontbonden beschouwd te worden vanaf de 8ste dag na onze aangetekende ingebrekestelling.

 1. Annulering

Elke annulering van de bestelling door de Klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na datum van bestelling, en is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. In dergelijk geval, alsook in geval de Klant de Overeenkomst eenzijdig verbreekt, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling of offerte, te verhogen met de vergoeding verschuldigd voor de reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten door WOONDESIGN.

 1. Waarborg, aansprakelijkheid en klachtenbehandeling

Op alle Producten welke door WOONDESIGN ontwikkeld worden, bedraagt de waarborgperiode 1 maand te rekenen vanaf de levering. Indien tijdens deze periode aan het licht komt dat de Producten niet overeenkomen met hetgeen uitdrukkelijk werd overeengekomen, zal WOONDESIGN deze gebreken kosteloos herstellen.

De Klant verbindt zich ertoe de Producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van WOONDESIGN beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken zoals voorzien in het oud Burgerlijk Wetboek.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij WOONDESIGN toe te komen: (i) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen 7 kalenderdagen na de levering en (ii) in geval van verborgen gebreken, binnen 7 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

WOONDESIGN verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. De waarborg vervalt wanneer de gebreken ontstaan zijn als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Producten, of wanneer derden wijzigingen hebben aangebracht of trachten aan te brengen aan de Producten.

Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout is WOONDESIGN in geen geval aansprakelijk voor, en kan WOONDESIGN niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Klant van, enige vorm van indirecte of gevolgschade zoals (maar niet beperkt tot) verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

WOONDESIGN is niet aansprakelijk voor gebreken in de werking van de door haar geleverde Producten die het gevolg zijn van incompatibiliteit met de hardware en/of gebreken in de werking van de hardware.

WOONDESIGN is tevens niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die veroorzaakt is door (i) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de Klant, alsook  (ii) die het gevolg is van gebreken in de werking van andere producten dan de door WOONDESIGN geleverde Producten, ook niet indien deze op één of andere wijze verbonden is met de geleverde Producten.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van WOONDESIGN het gefactureerde bedrag overschrijden dat door de Klant werd betaald voor de geleverde Producten waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien, behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout.

 1. Prijsherziening en imprevisie

WOONDESIGN kan na het tot stand komen van een Overeenkomst en van tijd tot tijd haar prijzen wijzigen om objectief verantwoorde redenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot stopzetting van de productie, wijzigingen in de kosten van grondstoffen of loon, wijzigingen in de verkoopstructuur of wetswijzigingen), zelfs in geval van een absoluut forfait, met dien verstande dat (i) deze wijziging slechts betrekking kan hebben op maximaal 80% van de eindprijs, (ii) de objectieve parameters de reële kosten vertegenwoordigen en (iii) elke objectieve parameter slechts wordt toegerekend op het specifiek onderdeel van de eindprijs dat door die parameter wordt vertegenwoordigd.

Indien WOONDESIGN bewijst dat op het ogenblik van de levering van de Producten, de prijs van de grondstoffen van de Producten, of de kosten verbonden aan de productie en/of levering is gestegen met minstens 5%, en dit buiten de wil van WOONDESIGN, dan verbinden de Klant en WOONDESIGN zich om met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk tot billijke aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien geen akkoord kan worden bereikt, zal WOONDESIGN het recht hebben af te zien van de verkoop van de Producten, zonder daarvoor enige vergoeding te zijn verschuldigd.

Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte. Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contactuele voorwaarden beïnvloeden, heeft WOONDESIGN de mogelijkheid om een herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkosten) van de contractuele voorwaarden te vragen. In voorkomend geval is WOONDESIGN verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan de Klant schriftelijk te melden en verbinden WOONDESIGN en de Klant zich ertoe om te goeder trouw hierover onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen. Wanneer daarenboven, naast het voorgaande inzake imprevisie, voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de uitvoering van de Overeenkomst tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering te hervatten.

 

 1. Overmacht

WOONDESIGN is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij WOONDESIGN hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde Producten blijven eigendom van WOONDESIGN tot de volledige betaling van de prijs, in voorkomend geval vermeerderd met intresten en kosten. De risico's zijn echter ten laste van de Klant vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Hierbij verleent de Klant aan WOONDESIGN het recht om het geleverde op te halen waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de Klant WOONDESIGN, of door haar aan te wijzen derden, om die plaatsen te betreden waar het geleverde van WOONDESIGN zich bevindt, inbegrepen de toegang tot servers en netwerken.

 1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op de ontwikkelde en geleverde Producten blijven behouden door WOONDESIGN. Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen onder meer, maar niet limitatief, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van WOONDESIGN. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van WOONDESIGN zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

 1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

WOONDESIGN en de Klant verbinden zich er toe de vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun Overeenkomst verkrijgen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtname en eerbiediging van ieders beroepsgeheim. Informatie is vertrouwelijk als één van de partijen die uitdrukkelijk als dusdanig bestempeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zelf.

Wanneer Producten worden aangekocht, gaat de Klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een Product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van WOONDESIGN. WOONDESIGN zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De Klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel Klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van WOONDESIGN. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de Klant. De Klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via (zijn of haar accountprofiel, email,…).

WOONDESIGN en de Klant leven alle wettelijke verplichtingen na, dus ook de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679 - hierna GDPR) wanneer ze persoonsgegevens verwerken. WOONDESIGN en de Klant erkennen en aanvaarden dat het privacybeleid en de cookieverklaring die beiden beschikbaar zijn op de website van toepassing zijn.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Al onze Overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor alle betwistingen in verband met de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van WOONDESIGN bevoegd.

 

 

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Woondesign BV
Stationsstraat 33
8900 Ieper 

TEL 057 65 02 65

info@woondesign.be